<<  1,5 m3 Tekerlekli Yem Karma Makinası   >>


TALHA TARIM;   yem Karma Makinaları
Tel : 0 332 248 14 87  -  0 532 782 73 98
Yem Karma Makinası, Yem Ezme Makinası, Yem Kırma Makinası
Konya Insaat